Zoek
Sluit dit zoekvak.
Legal & Privacy

Algemene voorwaarden

Wij vinden een goede relatie met onze klanten zeer belangrijk. Daarom zijn we graag duidelijk over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden. Als je bij ons bestelt ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. DEFINITIES

1.1 Weddinglogo is onderdeel van IT’S A GREAT DAY, gevestigd aan:

Czaar Peterstraat 59
1506 SM Zaandam
info@weddinglogo.nl
KVK 68416954
BTW 185053919B01
06-52428749

Weddinglogo biedt digitale producten voor bruiloften en andere feestelijke aangelegenheden. Via de webapplicatie kan het product door de klant gepersonaliseerd en besteld worden.

1.2 Klant: natuurlijk persoon in de vorm van opdrachtgever.

1.3 Overeenkomst: Elke afspraak tussen Weddinglogo en Klant tot het verrichten van werkzaamheden door Weddinglogo ten behoeve van Klant.

2. ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Weddinglogo en de klant.

2.2 Het plaatsen van een bestelling bij Weddinglogo houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden accepteert.

2.3 Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

2.4 De informatie die op de website Weddinglogo gegeven wordt maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

2.5 Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3. OVEREENKOMSTEN EN AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van Weddinglogo zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.

3.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.

3.3. De prijzen die vermeld staan op de website zijn de juiste prijzen.

3.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door Weddinglogo.

3.5 Weddinglogo behoudt zicht het recht om bestellingen met producten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – dit ter beoordeling van Weddinglogo en/of haar toeleveranciers – te weigeren.

3.6. Weddinglogo is gerechtigd om bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan binnen 2 dagen contact opnemen met de klant.

4. PRIJZEN EN BEPALINGEN

4.1 Weddinglogo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.

4.2 De gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.3 De prijzen zijn te vinden op weddinglogo.nl. De prijzen worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.

4.4 De overeenkomst tussen de klant en Weddinglogo komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of indien er vooraf een machtiging tot een betaling met een correct bankrekeningnummer en tenaamstelling is afgegeven.

4.5. Indien de betaling in gebreke blijft, is Weddinglogo gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.

4.6 De bestelling wordt pas verzonden als Weddinglogo het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.

4.6 Alle door Weddinglogo gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.

4.7 Indien de prijzen stijgen, heeft de klant recht op de prijs die bekend was toen de bestelling officieel geregistreerd werd bij Weddinglogo. De klant dient de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kan het verschil reclameren bij Weddinglogo; info@weddinglogo.nl waarvoor de klant binnen 2 weken een creditnota zal ontvangen.

5. LEVERING

5.1 Alle bestellingen worden verwerkt door Weddinglogo. De digitale producten worden via de e-mail aangeleverd en zijn te downloaden via het account van de klant.

5.2 Weddinglogo voert de bestellingen uit op de aangegeven besteldatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.

5.3 Weddinglogo is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.

5.4 De door Weddinglogo vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. Weddinglogo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die de klant zou kunnen leiden als gevolg van het niet of niet tijdig leveren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.

5.5 Levering geschiedt naar het emailadres dat bij de bestelling is opgegeven. Weddinglogo is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer het adres is veranderd.

5.6 Na levering is het digitale product niet te retourneren, omdat het om een persoonlijk, op maat gemaakt product gaat.

6. OVERMACHT

6.1 Weddinglogo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Weddinglogo.

6.2 In geval van overmacht heeft Weddinglogo het recht om de uitvoering en levering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt medegedeeld zonder dat Weddinglogo verplicht is tot enige schadevergoeding.

6.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Weddinglogo kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

7. GEGEVENS

7.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.

Weddinglogo is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens, die vermeld staan in het digitale product.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het eigendom van de producten gaat over op de klant wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

8.2 Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment van aflevering.

9. AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Weddinglogo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

9.2 Op alle ontwerpen van Weddinglogo rust auteursrecht. De ontwerpen van Weddinglogo mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Weddinglogo.

9.3 De digitale producten, die door Weddinglogo aan de klant geleverd zijn, mogen worden gebruikt voor eigen doeleinden, zoals voor een bruiloft of een feestelijke aangelegenheid. De digitale producten mogen echter niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

9.3 Digitale producten die in opdracht van de klant worden vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijven auteursrechtelijk eigendom van Weddinglogo en de betreffende illustrator en mag niet door de klant worden gebruikt voor andere doeleinden. Weddinglogo behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

9.4 Overname en verspreiding van (gedeeltes van) teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnaam of het logo van Weddinglogo is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weddinglogo.

9.5 Indien de klant via de applicatie eigen afbeeldingen of foto’s inlaadt, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.

10. KLACHTEN EN GARANTIES

10.1 De klant controleert zelf of alle gegevens in het digitale product kloppen, alvorens te bestellen. Na ontvangst van het digitale product door de klant, kunnen geen aanpassingen meer gedaan worden in het digitale product. Retourneren van het digitale product is niet mogelijk.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen de klant en Weddinglogo en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie met Weddinglogo, is Weddinglogo niet aansprakelijk.

12. PRIVACY

12.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Weddinglogo gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. De gegevens kunnen door Weddinglogo ook gebruikt worden voor aanbiedingen, acties of andere producten en diensten van Weddinglogo. Deze aanbiedingen zullen per mail worden gestuurd. Wanneer de klant zich voor deze mail wil afmelden, kan gebruik gemaakt worden van de afmeldingsoptie in de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@weddinglogo nl. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

13. DIVERSEN

13.1 De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op elke overeenkomst tussen Weddinglogo en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.

14.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14.3 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.Weddinglogo.nl en op te vragen bij Weddinglogo.

14.4 Van toepassing is steeds de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden

14.5 Weddinglogo is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Versie 1 oktober 2023